Podmienky používania

Podmienky prevádzky a používania služieb na B2B portáli INDUSTRY Business Network® („PPaP“)

 

článok I
Definície pojmov 

1. Podmienky prevádzky a používania služieb na B2B portáli Industry Business Network® (PPaP) upravujú právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou MicroStep CDM s.r.o. na jednej strane a užívateľmi na strane druhej, pokiaľ tieto vzťahy nie sú stanovené inou osobitnou dohodou. PPaP sú k dispozícii na internetovej stránke www.industry-business-network.com, ako aj v sídle spoločnosti.

2. Prevádzkovateľom sa rozumie obchodná spoločnosť MicroStep CDM s.r.o. so sídlom Slovenská republika, Brezová pod Bradlom, J. M. Hurbana 333/2, PSČ 906 13, IČ DPH: SK2020375676, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 18698/R, založená a existujúca podľa slovenského práva, ktorá prevádzkuje portál Industry Business Network® označujúci doménu druhej úrovne industry-business-network.com a domény tretej úrovne v tvare xxx.industry-business-network.com. Prevádzkovateľ je zároveň dodávateľom poskytovaných služieb.

3. Užívateľom sa rozumie fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba podnikateľ, ktorá sa v súlade s týmito PPaP využíva služby portálu Industry Business Network®.

4. Reklamou sa rozumie obrazová, textová, kombinovaná alebo iná prezentácia produktov, ktorými sú tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označenie pôvodu výrobkov a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním objednávateľa s cieľom uplatniť ich na trhu.

5. Firemný profil je časťou webovej stránky portálu Industry Business Network®, ktorá vytvára priestor na bezplatnú reklamu pre spoločnosť s možnosťou uverejnenia rôznych informácii o spoločnosti, kontaktných údajov, fotogalérii atď. podľa aktuálnej ponuky prevádzkovateľa.

6. Profil užívateľa je časťou stránky portálu Industry Business Network®, ku ktorej získa prístup užívateľ po úspešnej registrácii. Profil užívateľa obsahuje nástroje a funkcionalitu na správu firemného profilu.

7. Prezentáciou firemného profilu sa rozumie služba zaradenia užívateľsky vyplnených údajov o spoločnosti do katalógu firiem, ktorý je prístupný na portáli Industry Business Network®.

8. Cookies je mechanizmus, ktorý umožňuje serveru uskladniť jeho vlastné informácie na užívateľovom vlastnom počítači.


článok II
Všeobecné ustanovenia

1. Týmito PPaP sa riadia právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a užívateľom. Otázky neupravené týmito PPaP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, to najmä:
- zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákonom Národnej Slovenskej republiky číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
- zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
- zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 141/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov.
- zákonom Národnej rady Slovenskej republiky číslo 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Služby na portáli Industry Business Network® sú poskytované bezplatne, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak. Podmienkou využívania služieb na portáli Industry Business Network® je bezvýhradný a zrejmý súhlas užívateľa s týmito PPaP. V prípade, ak užívateľ s PPaP nesúhlasí, nie je oprávnený služby využívať.


článok III
Registrácia

1. Užívateľ, ktorý má záujem o prezentáciu firemného profilu na portáli Industry Business Network® je povinný sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára uverejneného na portáli. Užívateľ je povinný vo formulári uviesť úplné a pravdivé informácie týkajúce sa firemných a kontaktných údajov, DIČ alebo IČ DPH firmy. Do údajov o adrese nie je povolené uvádzať P.O.Box adresy alebo adresy virtuálnych kancelárií. Registrácia užívateľa bude vykonaná len v prípade, ak údaje týkajúce sa registrujúceho sa užívateľa budú v súlade so zápisom v príslušnom registri.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho oznámenia odmietnuť registráciu užívateľa alebo kedykoľvek zablokovať účet už zaregistrovaného užívateľa. Môže sa tak stať najmä vtedy, keď prevádzkovateľ zistí, že identifikačné údaje podnikateľského subjektu registrovaného užívateľom boli nesprávne uvedené alebo ak poskytnuté identifikačné prípadne i kontaktné údaje nebude možné overiť.

3. O blokáciu konkrétneho firemného profilu môže požiadať ľubovoľný užívateľ portálu, ktorý odhalí porušovanie PPaP iných užívateľov. K blokácii účtu na želanie užívateľa stačí odoslať jednoduchú e-mailovú správu na adresu prevádzkovateľa, ktorá je uvedená v časti "O nás". Správa by mala obsahovať jednoznačnú informáciu týkajúcu sa porušenia PPaP vyjadrenú napr. formou linku na údaje potvrdzujúce porušenie PPaP prípadne printscreen obrazovky s popisom a pod.

4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá môže užívateľovi vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.


článok IV
Ochrana súkromia

1. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie užívateľov portálu Industry Business Network®. Pojmom osobné údaje označujeme informácie, ktoré môžu byť použité na indentifikáciu jednotlivca ako napr. meno, priezvisko, adresa, email ako aj iné kontaktné osobné a pracovné údaje.

2. Niektoré zo stránok portálu Industry Business Network® používajú cookies, v prípade že užívateľ nesúhlasí s ich používaním, musí si zabezpečiť vypnutie cookies v používanom internetovom prehliadači. Cookies môžu zaznamenávať napríklad informácie o doménach, verziách webových prehliadačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na portál Industry Business Network®. Používanie cookies a iných technológií sledovania umožňuje zlepšiť prevádzkovateľom poskytované služby, pričom získané dáta môže prevádzkovateľ analyzovať pre účely štatistiky.

3. Užívateľ portálu Industry Business Network® udeľuje svojou registráciou prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom pri registrácii na dobu trvania poskytovania služby v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie právo poskytovateľa na bezodkladné zrušenie alebo blokáciu firemného ako aj naviazaných užívateľských profilov.


článok V
Práva prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo meniť PPaP a rozsah poskytovaných služieb ako aj vzhľad a štruktúru jednotlivých www stránok. Zmeny sú platné dňom zverejnenia na portáli Industry Business Network®.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodu prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne.

3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prezentáciu firemného profilu, ako aj zablokovať profil užívateľa najmä ak:
a) prevádzkovateľ zistí akékoľvek porušenie PPaP zo strany užívateľa.
b) po upozornení prevádzkovateľa na porušovanie PPaP zo strany užívateľa tento nezjedná bezodkladne nápravu.

4. V prípadoch popísaných v bode 1 až 3. tohto článku neprináleží užívateľovi žiadna kompenzácia (ani čiastočná, finančná alebo iná).


článok VI
Reklama uverejňovaná vo firemnom profile

1. Reklama musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi.
2. Reklama nesmie byť klamlivá.
3. Reklama nesmie byť skrytá.
4. Reklama nesmie mať znaky nekalej obchodnej praktiky.

5. Reklama nesmie:
a) zneužívať dôveru spotrebiteľa, nedostatok jeho skúseností alebo vedomostí,
b) prezentovať produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,
c) obsahovať čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné cítenie alebo náboženské cítenie, ako aj akúkoľvek diskrimináciu na základe, pohlavia, rasy a sociálneho pôvodu,
d) propagovať násilie, vandalizmus alebo vulgárnosť a navádzať na protiprávne konanie alebo vyjadrovať s ním súhlas,
e) prezentovať nahotu ľudského tela pohoršujúcim spôsobom,
f) prezentovať produkty poškodzujúce životné prostredie alebo produkty škodlivé životu alebo zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín bez toho, aby sa na škodlivosť výslovne a zreteľne neupozornilo,
g) ohrozovať fyzické zdravie ani psychické zdravie občana,
h) prezentovať produkty ako prospešné zdraviu ľudí, zvierat alebo rastlín, ak to nie je preukázané odborným posudkom,
i) prezentovať potraviny alebo výživové doplnky tak, ako by mali mať účinky liekov,
j) využívať zmyslové vnímanie, ktoré ovplyvňuje pamäť človeka bez toho, aby si to uvedomil (podprahové vnímanie),
k) obsahovať osobné údaje, údaje o majetkových pomeroch osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
l) odvolávať sa na vyhlásenia iných osôb bez ich predchádzajúceho súhlasu,
m) zasahovať do práv iných osôb bez ich súhlasu,
n) zneužívať dôveru maloletých osôb.

6. Reklama ďalej musí spĺňať nasledovné podmienky:
a) zodpovedať pozícii, pre ktorú je určená,
b) nesmie byť agresívne blikajúca,
c) obsah reklamy musí byť autorsky usporiadaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov,
d) obsah nesmie byť zavádzajúci v zmysle napodobovania prostredia portálu Industry Business Network®, rôznych operačných systémov alebo webových prehliadačov,
e) prelinkovanie reklamnej plochy nesmie smerovať na webové prezentácie s nezákonným alebo nevhodným obsahom, rozumej rôzne warézové fóra, pornografia atd.,
f) nesmie akýmkoľvek spôsobom propagovať konkurenciu portálu Industry Business Network®.

7. Reklama musí spĺňať požiadavky na verejné rečové prejavy, dodržiavanie zásady jazykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá a ustálenú odbornú terminológiu.


článok VII
Zodpovednosť za škody

1. Prevádzkovateľ poskytuje služby prostredníctvom portálu Industry Business Network® v stave, v ktorom sa aktuálne nachádzajú, aj s prípadnými chybami alebo obmedzeniami. Prevádzkovateľ neposkytuje záruku na poskytované služby, pokiaľ ide o vhodnosť pre určitý účel využitia. Prevádzkovateľ ďalej neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia serveru. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním, prerušením alebo zrušením služieb na portáli Industry Business Network®.

2. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené stratou alebo poškodením dát užívateľa či už úmyselným alebo neúmyselným spôsobom.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať súčinnosť na oprávnené výzvy štátnych orgánov a iných oprávnených fyzických a právnických osôb. V prípade uloženia pokuty alebo vzniku inej peňažnej alebo nepeňažnej ujmy prevádzkovateľovi vzniknutej v dôsledku aktivít užívateľa na portáli Industry Business Network®, sa užívateľ zaväzuje nahradiť takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.

4. Dodávateľ nepreberá záruku za obsahy webových prezentácii, nezodpovedá taktiež za aktuálnosť, kompletnosť a správnosť uvedených údajov, neručí za obsahy a prísľuby ponúk, produktov a ich vlastností, reklamy alebo iných prísľubov a prehlásení, ktoré sú publikované registrovanými užívateľmi.

5. Užívateľ sa zaväzuje, že na webových stránkach portálu Industry Business Network® nebude zhromažďovať a uverejňovať :
a) diskriminujúce, obscénne, nactiutŕhačské alebo poburujúce obsahy
b) obsah, ktorý nesúvisí so zameraním, alebo činnosťou spoločnosti
c) obsahy, ktoré sú v rozpore so zákonom, dobrými mravmi, alebo porušujú práva tretích osôb

 

článok VIII
Osobitné dojednania

1. Užívateľ potvrdením registrácie, alebo zaregistrovaním sa na odoberanie komerčnej komunikácie súhlasí so zasielaním komerčnej komunikácie, ktorou sú reklama a iné informácie o portáli Industry Business Network®, jeho obchodných partneroch a iných tretích osobách. Toto vyjadrenie užívateľa sa považuje za súhlas so šírením reklamy. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie odvolať a to prostredníctvom klinutia na to určený odkaz v došlej obchodnej ponuke, alebo vyplnením a potvrdením žiadosti o vylúčenie zo zoznamu mailových adries, kam je komerčná komunikácia zasielaná. Formulár žiadosti je prístupný na portáli Industry Business Network®.


článok IX
Rozhodné právo

1. Pre všetky právne vzťahy vzniknuté medzi zúčastnenými stranami, ako aj pre tieto PPaP platí právny poriadok Slovenskej republiky.

2. Ak sa niektoré ustanovenia týchto PPaP stanú neplatnými, nerealizovateľnými alebo neúčinnými, nebude týmto ovplyvnená platnosť, realizovateľnosť a účinnosť ostatných častí týchto PPaP.


článok X
Záverečné ustanovenia

1. Tieto PPaP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na portáli Industry Business Network® a spravujú sa nimi všetky právne vzťahy vzniknuté na základe používania portálu Industry Business Network® a jeho služieb.

2. Užívateľ registráciou bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia PPaP v znení platnom v deň registrácie.

3. Užívateľ prostredníctvom registračného formulára vyhlási, že sa pred registráciou na portáli Industry Business Network® oboznámil s týmito PPaP, a že s nimi bezvýhradne súhlasí.

4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto PPaP a zaväzuje sa každú zmenu PPaP zverejniť na portáli Industry Business Network®. Dňom zverejnenia sa zmena PPaP stáva platnou a účinnou.

5. Súhlas so zmenou znenia PPaP bude prevádzkovateľ od existujúceho užívateľa požadovať po každej zmene PPaP prostredníctvom elektronického formuláru pri prihlásení sa užívateľa do firemného resp. užívateľského profilu. Takéto odsúhlasenie bude prevádzkovateľ považovať za vyjadrenie súhlasu užívateľa s PPaP platnými v deň odsúhlasenia.

 

Dátum zverejnenia : 22.12.2010

Semináre
<apríl 2018>
poutstštpisone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Dnes: 25. apríla 2018
Nové videá
TAGUTI EDM FILTER
Platená reklama
Facebook