Podmínky používání

Podmínky provozu a používání služeb na B2B portálu INDUSTRY Business Network® ("PPAP")

 

článek I
Definice pojmů

1. Podmínky provozu a užívání služeb na B2B portálu Industry Business Network® (PPAP) upravují právní vztahy mezi obchodní společností MicroStep CDM s.r.o na jedné straně a uživateli na straně druhé, pokud tyto vztahy nejsou stanoveny jinou zvláštní dohodou. PPAP jsou k dispozici na internetových stránkách www.industry-business-network.com, jakož i v sídle společnosti.

2. Provozovatelem se rozumí obchodní společnost MicroStep CDM s.r.o. se sídlem Slovenská republika, Brezová pod Bradlom, J. M. Hurbana 333/2, PSČ 906 13, IČ DPH: SK2020375676, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka číslo: 18698/R, založená a existující podle slovenského práva, která provozuje portál Industry Business Network® označující doménu druhé úrovně industry-business-network.com a domény třetí úrovně ve tvaru xxx.industry-business-network.com. Provozovatel je zároveň dodavatelem poskytovaných služeb.

3. Uživatelem se rozumí fyzická osoba podnikatel nebo právnická osoba podnikatel, která se v souladu s těmito PPaP využívá služby portálu Industry Business Network®.

4. Reklamou se rozumí obrazová, textová, kombinovaná nebo jiná prezentace produktů, kterými jsou zboží, služby, nemovitosti, obchodní jméno, ochranná známka, označení původu výrobků a jiná práva a závazky související s podnikáním objednatele s cílem uplatnit je na trhu.

5. Firemní profil je součástí webové stránky portálu Industry Business Network®, která vytváří prostor pro bezplatnou reklamu pro společnost s možností zveřejnění různých informací o společnosti, kontaktních údajů, foto galerii atd.. podle aktuální nabídky provozovatele.

6. Profil uživatele je součástí stránky portálu Industry Business Network®, k níž získá přístup uživatel po úspěšné registraci. Profil uživatele obsahuje nástroje a funkcionalitu pro správu firemního profilu.

7. Prezentací firemního profilu se rozumí služba zařazení uživatelsky vyplněných údajů o společnosti do katalogu firem, který je přístupný na portálu Industry Business Network®.

8. Cookies je mechanismus, který umožňuje serveru uskladnit jeho vlastní informace na uživatelově vlastním počítači.


článek II
Obecná ustanovení

1. Těmito PPaP se řídí právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem. Otázky neupravené těmito PPaP se řídí právním řádem Slovenské republiky, zejména:
- zákonem Národní rady Slovenské republiky číslo 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem Národní rady Slovenské republiky číslo 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem Národní rady Slovenské republiky číslo 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem Národní rady Slovenské republiky číslo 141/2001 Z. z. o reklamě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem Národní rady Slovenské republiky číslo 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s autorským právem (autorský zákon) ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem Národní rady Slovenské republiky číslo 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

2. Služby na portálu Industry Business Network® jsou poskytovány bezplatně, pokud není výslovně uvedeno jinak. Podmínkou využívání služeb na portálu Industry Business Network® je bezvýhradný a zřejmý souhlas uživatele s těmito PPaP. Pokud uživatel s PPaP nesouhlasí, není oprávněn služby využívat.


článek III
Registrace

1. Uživatel, který má zájem o prezentaci firemního profilu na portálu Industry Business Network® je povinen se zaregistrovat vyplněním registračního formuláře zveřejněného na portálu. Uživatel je povinen ve formuláři uvést úplné a pravdivé informace týkající se firemních a kontaktních údajů, DIČ nebo IČ DPH firmy. Do údajů o adrese není povoleno uvádět P.O.Box adresy nebo adresy virtuálních kanceláří. Registrace uživatele bude provedena pouze v případě, pokud údaje týkající se žadatele a uživatele budou v souladu se zápisem v příslušném rejstříku.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího oznámení odmítnout registraci uživatele nebo kdykoli zablokovat účet již zaregistrovaného uživatele. Může se tak stát zejména tehdy, když provozovatel zjistí, že identifikační údaje podnikatelského subjektu registrovaného uživatelem byly nesprávně uvedeny, nebo pokud poskytnuté identifikační, případně i kontaktní údaje nebude možné ověřit.

3. O blokaci konkrétního firemního profilu může požádat libovolný uživatel portálu, který odhalí porušování PPaP jiných uživatelů. K blokaci účtu na přání uživatele stačí odeslat jednoduchou e-mail zprávu na adresu provozovatele, která je uvedena v části "O nás". Zpráva by měla obsahovat jednoznačnou informaci týkající se porušení PPaP vyjádřenou např. formou linku na údaje potvrzující porušení PPaP připadne printscreen obrazovky s popisem a pod.

4. Provozovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu, která může uživateli vzniknout v důsledku zrušení nebo omezení registrace.


článek IV
Ochrana soukromí

1. Provozovatel respektuje soukromí uživatelů portálu Industry Business Network®. Pojmem osobní údaje označujeme informace, které mohou být použity na identifikaci jednotlivce, jako např. jméno, příjmení, adresa, email i jiné kontaktní osobní a pracovní údaje.

2. Některé ze stránek portálu Industry Business Network® používají cookies, v případě že uživatel nesouhlasí s jejich používáním, musí si zajistit vypnutí cookies v používaném internetovém prohlížeči. Cookies mohou zaznamenávat například informace o doménách, verzích webových prohlížečů, IP adresách, datech a časech přístupu na portál Industry Business Network®. Používání cookies a jiných technologií sledování umožňuje zlepšit provozovatelem poskytované služby, přičemž získaná data může provozovatel analyzovat pro účely statistiky.

3. Uživatel portálu Industry Business Network® uděluje svou registrací provozovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu uvedeném při registraci na dobu trvání poskytování služby v souladu se zákonem č.428/2002 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas odvolat, přičemž bere na vědomí právo poskytovatele na neprodlené zrušení nebo blokaci firemního i navázaných uživatelských profilů.


článek V
Práva provozovatele

1. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit PPaP a rozsah poskytovaných služeb i vzhled a strukturu jednotlivých www stránek. Změny jsou platné dnem zveřejnění na portálu Industry Business Network®.

2. Provozovatel si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění a bez uvedení důvodu přerušit poskytování služeb dočasně nebo trvale, v celém rozsahu nebo jen částečně.

3. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout prezentaci firemního profilu, jakož i zablokovat profil uživatele zejména pokud:
a) provozovatel zjistí jakékoli porušení PPaP ze strany uživatele.
b) po upozornění provozovatele na porušování PPaP ze strany uživatele tento nesjedná neprodleně nápravu.

4. V případech popsaných v bodě 1 až 3. tohoto článku nepřísluší uživateli žádná kompenzace (ani částečná, finanční nebo jiná).


článek VI
Reklama uveřejňovaná ve firemním profilu.

1. Reklama musí být v souladu s pravidly hospodářské soutěže a dobrými mravy.

2. Reklama nesmí být klamná.

3. Reklama nesmí být skrytá.

4. Reklama nesmí mít znaky nekalní obchodní praktiky.

5. Reklama nesmí:
a) zneužívat důvěru spotřebitele, nedostatku jeho zkušeností či znalostí,
b) prezentovat výrobky, jejichž výroba, prodej, poskytování nebo používání jsou zakázány,
c) obsahovat cokoliv, co znevažuje lidskou důstojnost, uráží národnostní cítění nebo náboženské cítění, jakož i jakoukoli diskriminaci na základě pohlaví, rasy a sociálního původu,
d) propagovat násilí, vandalismus nebo vulgárnost a navádět na protiprávní jednání nebo vyjadřovat s ním souhlas,
e) prezentovat nahotu lidského těla pohoršujícím způsobem,
f) prezentovat produkty poškozující životní prostředí nebo produkty škodlivé životu nebo zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, aniž se na škodlivost výslovně a zřetelně neupozornilo,
g) ohrožovat fyzické ani psychické zdraví občana,
h) prezentovat produkty jako prospěšné zdraví lidí, zvířat nebo rostlin, pokud to není prokázáno odborným posudkem,
i) prezentovat potraviny nebo výživové doplňky tak, jak by měli mít účinky léků,
j) využívat smyslové vnímání, které ovlivňuje paměť člověka, aniž si to uvědomil (podprahové vnímání),
k) obsahovat osobní údaje, údaje o majetkových poměrech osob bez jejich předchozího souhlasu,
l) odvolávat se na prohlášení jiných osob bez jejich předchozího souhlasu,
m) zasahovat do práv jiných osob bez jejich souhlasu,
n) zneužívat důvěru nezletilých osob.

6. Reklama dále musí splňovat následující podmínky:
a) odpovídat pozici, pro kterou je určena,
b) nesmí být agresivní blikající,
c) obsah reklamy musí být autorsky uspořádán v souladu s ustanoveními zákona č.. 618/2003 Z. z. o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským ve znění pozdějších předpisů,
d) obsah nesmí být zavádějící ve smyslu napodobování prostředí portálu Industry Business Network®, různých operačních systémů nebo webových prohlížečů,
e) prolinkování reklamní plochy nesmí směřovat na webové prezentace s nezákonným nebo nevhodným obsahem, rozuměj různá warezová fóra, pornografie atd..,
f) nesmí jakýmkoli způsobem propagovat konkurenci portálu Industry Business Network®,

7. Reklama musí splňovat požadavky na veřejné řečové projevy, dodržování zásady jazykové kultury, gramatická a pravopisná pravidla a ustálenou odbornou terminologii.


článek VII
Odpovědnost za škody

1. Provozovatel poskytuje služby prostřednictvím portálu Industry Business Network® ve stavu, ve kterém se aktuálně nacházejí, i s případnými chybami nebo omezeními. Provozovatel neposkytuje záruku na poskytované služby ohledně vhodnosti pro určitý účel využití. Provozovatel dále neposkytuje uživatelům záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení serveru. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním, přerušením nebo zrušením služeb na portálu Industry Business Network®.

2. Provozovatel neodpovídá za případné škody způsobené ztrátou nebo poškozením dat uživatele ať už úmyslným nebo neúmyslným způsobem.

3. Provozovatel se zavazuje poskytovat součinnost na oprávněné výzvy státních orgánů a jiných oprávněných fyzických a právnických osob. V případě uložení pokuty nebo vzniku jiné peněžní nebo nepeněžní újmy provozovateli vzniklé v důsledku aktivit uživatele na portálu Industry Business Network®, se uživatel zavazuje nahradit takto vzniklou škodu v plném rozsahu.

4. Dodavatel nepřebírá záruku za obsahy webových prezentací, neodpovídá také za aktuálnost, kompletnost a správnost uvedených údajů, neručí za obsahy a přísliby nabídek, produktů a jejich vlastností, reklamy nebo jiných příslibů a prohlášení, které jsou publikovány registrovanými uživateli.

5. Uživatel se zavazuje, že na webových stránkách portálu Industry Business Network® nebude shromažďovat a zveřejňovat:
a) diskriminační, obscénní, pomlouvačné nebo pobuřující obsahy
b) obsah, který nesouvisí se zaměřením, nebo činností společnosti
c) obsahy, které jsou v rozporu se zákonem, dobrými mravy nebo porušují práva třetích osob


článek VIII
Zvláštní ujednání

1. Uživatel potvrzením registrace, nebo zaregistrováním na odběr komerční komunikace souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, která jsou reklama a jiné informace o portálu Industry Business Network®, jeho obchodních partnerech a jiných třetích osobách. Toto vyjádření uživatele se považuje za souhlas se šířením reklamy. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení odvolat a to prostřednictvím klinutí na určený odkaz v došlé obchodní nabídce, nebo vyplněním a potvrzením žádosti o vyloučení ze seznamu emailových adres, kam je komerční komunikace zasílána. Formulář žádosti je přístupný na portálu Industry Business Network®.

 

článek IX
Rozhodné právo

1. Pro všechny právní vztahy vzniklé mezi zúčastněnými stranami, jakož i pro tyto PPaP platí právní řád Slovenské republiky.

2. Pokud se některá ustanovení těchto PPaP stanou neplatnými, nerealizovatelnými nebo neúčinnými, nebude tímto ovlivněna platnost, proveditelnost a účinnost ostatních částí těchto PPaP.

 

  

článek X
Závěrečná ustanovení

1. Tyto PPaP nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu Industry Business Network® a spravují se jimi veškeré právní vztahy vzniklé na základě používání portálu Industry Business Network® a jeho služeb.

2. Uživatel registrací bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení PPaP ve znění platném v den registrace.

3. Uživatel prostřednictvím registračního formuláře prohlásí, že se před registrací na portálu Industry Business Network® seznámil s těmito PPaP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

4. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto PPaP a zavazuje se každou změnu PPaP zveřejnit na portálu Industry Business Network®. Dnem zveřejnění se změna PPaP stává platnou a účinnou.

5. Souhlas se změnou znění PPaP bude provozovatel od existujícího uživatele požadovat po každé změně PPaP prostřednictvím elektronického formuláře při přihlášení se uživatele do firemního resp. uživatelského profilu. Takové odsouhlasení bude provozovatel považovat za vyjádření souhlasu uživatele s PPaP platnými v den odsouhlasení.

 

Datum zveřejnění: 22.12.2010

Semináře
<duben 2018>
poútstčtsone
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Dnes: 25. dubna 2018
Nové videá
TAGUTI EDM FILTER
Placená reklama
Facebook